Kraków, dn. 21.09.2017

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E NR 1/2017/2.3.1

LGM S.A. zaprasza do składania ofert na realizację proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie innowacji w ramach projektu, o którego współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP ubiega się Zamawiający

Informacja o ogłoszeniu

 

Nazwa projektu

 

Wdrożenie na rynek innowacyjnego rowerowego systemu zarządzania energią z dynama – LGB (LedGoBike). Zamawiający ubiega się o współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.
Treść ogłoszenia została zmieniona —–
Tytuł zamówienia Świadczenie proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie innowacji wdrażanej przez Zamawiającego
Termin składania oferty 29.09.2017 godz. 10.00
Nazwa zamawiającego LGM S.A.
Miejsce i sposób składania ofert Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie. Powinna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę beata.olechowska@lgm.io
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Beata Olechowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia +48 606 806 880
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie  usług proinnowacyjnych na rzecz Zamawiającego, tj.:

 1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji dotyczącej wprowadzenia na rynek systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
 2. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrożeniem innowacji dot. systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
 3. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla wdrażanej innowacji  – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
 4. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
 5. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technologicznej niezbędnej do  wdrożenia innowacji systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
 6. Analizy ryzyka  wdrożenia innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
 7. Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
 8. Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
 9. Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
 10. Opracowanie strategii marketingowej dla produktu będącego przedmiotem wdrożenia innowacji  – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
 11. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
 12. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze.
Kategoria ogłoszenia Usługi
Podkategoria ogłoszenia Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia ·         Województwo: małopolskie
·         Powiat: miasto na prawach powiatu Kraków
·         Miejscowość: Kraków
 Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
 1. Zdefiniowanie rynku docelowego. Porównanie możliwych do wybrania ścieżek rozwoju poprzez uszczegółowienie ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa.
 2. Charakterystyka rynku docelowego. Wybór i wielowymiarowa ocena ścieżki rozwoju w kontekście jej innowacyjności.
 3. Analiza finansowa wpływu wdrożenia wybranej ścieżki rozwoju na kondycję finansową przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wielkości i potencjału rynku docelowego.
 4. Stworzenie i analiza kluczowych procesów biznesowych w kolejnych fazach opracowywania i wdrażania innowacji, a także w trakcie jej modelowania i optymalizacji.
 5. Opracowanie dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej do wdrożenia przedmiotowej innowacji. Optymalizacja rozwiązania do wymagań rynkowych.
 6. Zdefiniowanie zagrożeń i analiza ryzyka dla wdrożenia innowacji.
 7. Pilotaż wdrożenia innowacji. Testowanie w warunkach rzeczywistych serii pilotażowej produktu.
 8. Kontrola prawidłowości efektów wdrożenia innowacji.
 9. Zbadanie i określenie wymagań prawnych/regulacyjnych. Ochrona własności intelektualnej wiedzy i rozwiązań powstałych w wyniku projektu
 10. Stworzenie strategii marketingowej dla  produktu będącego przedmiotem wdrożenia innowacji. Określenie kanałów dystrybucji.
 11. Identyfikacja i pozyskanie odpowiednich kompetencji do wdrożenia innowacji. Szkolenie specjalistów ds. sprzedaży.
 12. Wprowadzenie i stworzenie wizerunku nowej marki i produktu innowacyjnego na rynku.
Przedmiot zamówienia 1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji poprzez:

 • Zdefiniowanie ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o realizację tego projektu (przynajmniej trzy)
 • Opracowanie modelu biznesowego do każdej z ww. ścieżek, w tym: prognoz finansowych rynkowych, analiza ryzyka, wielowymiarowa analiza korzyści oraz ścieżki krytyczne
 • Analiza porównawcza ww. ścieżek rozwoju
 • Pozycjonowanie ww. ścieżek w rozwoju przedsiębiorstwa i prognoza wpływu na jej rozwój
 • Wybór jednej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem
 • Ogólną analizę rynku rowerowego w Polsce, Europie, na świecie, z podziałem na segmenty (cenowe, regiony produkcji, regiony sprzedaży, kanały dystrybucji)
 • Ogólną analizę rynku akcesoriów rowerowych.
 • Ogólną analizę istniejących dostawców akcesoriów, marek akcesoriów, marek rowerów
 • Analizę dostawców: prądnic w piaście roweru, lampek oświetleniowych, rowerowych ładowarek telefonów

2. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrożeniem innowacji dot. systemu zarządzania energią z dynama na rowerze poprzez:

 • Uszczegółowienie aspektów innowacyjnych wybranej ścieżki rozwoju w systemie macierzowym.
 • Ocenę wybranej ścieżki rozwoju: jakościowej i ilościowej w kontekście modelu biznesowego i wybranych zmiennych analitycznych.
 • Ocenę wybranej ścieżki rozwoju, pozycjonowanie na rynku i zarys wdrożenia w kontekście rozwoju branży usług informatycznych cykl i życia.
 • Zarys strategii zarządzania rozwojem innowacji w fazie schyłkowej.
 • Określenie kierunków rozwoju rynku

3. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla wdrażanej innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze poprzez:

 • Opracowanie prognozy wielkości sprzedaży i liczby klientów zainteresowanych projektowanym produktem
 • Opracowanie prognozy kosztów i przychodów
 • Opracowanie modelu przepływów finansowych
 • Analizę rentowności, ryzyka i wrażliwości

4. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z realizacją projektu  przygotowania i uruchomienia produkcji masowej oraz wprowadzenia na rynek systemu zarządzania energią z dynama na rowerze, jego modyfikacją i optymalizacją poprzez;

 • Analizę, zdefiniowanie i opracowanie struktury mapy procesów biznesowych.
 • Stworzenie procesowych ścieżek otwartych
 • Identyfikację  elementów i procedur związanych z optymalizacją i modelowaniem

5. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technologicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze poprzez:

 • Zdefiniowanie potrzeb docelowego klienta.
 • Opracowanie ogólnych wymagań rynkowych
 • Doradztwo przy optymalizacji rozwiązania do wymagań rynkowych
 • Doradztwo w opracowaniu wymagań technicznych, ostatecznego kształtu produktu.
 • Opracowanie mapy funkcjonalności. Dostosowanie wdrażanego rozwiązania do nowych modeli telefonów.
 • Opracowanie Specyfikacji Wymagań Użytkownika (User Requierments Specification)
 • Opracowanie Specyfikacji Interakcji i Użyteczności (User Interaction and Experience)

6. Analizy ryzyka  wdrożenia innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze poprzez:

 • Wielowymiarową analizę ryzyka, przynajmniej: rynkową, finansową, konkurencyjną, technologiczną
 • Zdefiniowanie obszarów projektu narażonych na ryzyka według przyjętych kryteriów analitycznych i metody niwelowania lub eliminowania negatywnych skutków
 • Przygotowanie planu przeobrażania słabych stron w silne strony, szans – w zagrożenia w kontekście przyjętych kryteriów
 • Przygotowanie planu zarządzania kryzysowego

7. Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze:

 • Doradztwo w zakresie realizacji pilotażu
 • Doradztwo w zakresie sporządzenia scenariuszy testowania
 • Pomoc w zakresie testowania
 • Pomoc w zakresie realizacji pilotażu
 • Pomoc w zakresie pozostałych testów
 • Badania użyteczności
 • Badania funkcjonalne
 • Analiza wyników pilotażu
 • Opracowanie diagnozy i zaleceń po realizacji pilotażu
 • Monitorowanie implementacji zaleceń po realizacji pilotażu

8. Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji poprzez:

 • Kontrolę zgodności wykonywanych prac z planem i harmonogramem
 • Analizę i ocenę postępów realizacji poszczególnych prac nad wdrożeniem innowacji i ich efektów
 • Analizę zmian w otoczeniu przedsiębiorstw w kontekście wpływu na osiągnięcie efektów projektu i cele projektu
 • Opracowanie diagnozy, zestawu środków zaradczych i rekomendacji do wyników kontroli, monitorowania i analiz

9. Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej poprzez:Badania stanu techniki

 • Badania czystości patentowej
 • Zbadanie otoczenia prawnego w Polsce, Europie, na świecie
 • Analiza, diagnoza i rekomendacje w kontekście możliwości zgłaszania patentów: w Polsce i poza jej granicami wykonana przynajmniej przez aplikanta Rzecznika Patentowego
 • Przygotowanie wniosku zgłoszeniowego (jeśli będzie dotyczyło)
 • Zdefiniowanie klauzuli ochronnych do umów z pracownikami i podwykonawcami
 • Stworzenie regulaminu ochrony danych w przedsiębiorstwie
 • Stworzenie wymagań ochrony zasobów sprzętowych, WNiP w przedsiębiorstwie
 • Stworzenie wymagań bezpieczeństwa pracy w Internecie

 

10. Opracowanie strategii marketingowej dla produktu będącego przedmiotem wdrożenia innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze poprzez

 • Segmentację rynku i analiza grup docelowych, w tym badanie potrzeb i preferencji
 • Analizę rozwiązania innowacyjnego z uwagi przynajmniej na: jego specyficzne cechy, branżę, amortyzację rynkową
 • Wielowymiarowe analizy marketingowe czynników zewnętrznych (powinna uwzględniać przynajmniej: uwarunkowania polityczne i ustawodawstwo, stan koniunktury i perspektywy rozwojowe, rozwój i możliwości branży działania przedsiębiorstwa, konkurencję i podział rynku, wielkość i charakterystykę poszczególnych segmentów rynków, pozycję własnego przedsiębiorstwa na rynku i w branży, kanały zbytu, systemy dystrybucji, charakterystykę odbiorców, dostawców, pośredników) i wewnętrznych (powinna uwzględniać przynajmniej: strukturę przedsiębiorstwa i strukturę organizacyjną, obrót, koszty i zyski, możliwości finansowe i inwestycyjne, zakładowe służby zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży, możliwości oddziaływania na rynek (np. środki na reklamę), środki wspierające dystrybucję i sprzedaż) oraz przynajmniej: marketing mix, SWOT, SMART, macierz BCG, cykl życia produktu
 • Analizę skuteczności kanałów promocyjnych i metod sprzedażowych
 • Zdefiniowanie celów, zadań, procedur i procesów w zakresie obszarów przynajmniej: sprzedaży, promocji, cyklu życia i rozwoju rozwiązania, zarządzania relacjami z klientami, zasobów przedsiębiorcy.

11. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze, tj.:

 • Analiza kompetencji w przedsiębiorstwie i diagnoza potrzeb do rozwoju w kontekście wdrażanej innowacji w szczególności specjalistów ds. sprzedaży.
 • Doradztwo specjalistyczne w zidentyfikowanych obszarach kompetencyjnych
 • Doradztwo, pomoc i szkolenia dla specjalistów ds. sprzedaży.

12. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej – systemu zarządzania energią z dynama na rowerze, tj.:

 • Analiza i diagnoza dotychczasowego wizerunku marki przedsiębiorstwa
 • Określenie kierunku rozwoju wizerunkowego
 • Plan i zdefiniowanie działań wspomagających kreowanie wizerunku marki
 • Opracowanie rozwoju wizerunku marki w kontekście współpracy z Partnerami
 • Opracowanie wytycznych pojawiania się marki w mediach
 • Scenariusze zarządzania kryzysowego
 • Doradztwo specjalistyczne z prezentacji marki dla  specjalistów ds. marketingu, specjalistów ds. promocji i PR oraz specjalistów ds. sprzedaży.
Kod CPV 79000000-4
73200000­-4
Nazwa kodu CPV  

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania.

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju.

Dodatkowe przedmioty zamówienia —————–
Harmonogram realizacji zamówienia Przewidywany czas rozpoczęcia projektu to 1 stycznia 2018r., a przewidywany czas realizacji przedmiotowych usług to 18 miesięcy od 1 stycznia 2018 r. do 31 czerwca 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia, zmiany terminu realizacji do 3 miesięcy.
Załączniki ————————–
Pytania i wyjaśnienia ————————–
Warunki udziału w postępowaniu  

 

 

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Oferty mogą składać oferenci posiadający akredytację Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) Ministerstwa Rozwoju w zakresie usług wskazanych w niniejszym zapytaniu lub oferenci którzy zgłosili się do akredytacji. Akredytacja oferenta musi zakończyć się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu przez Zamawiającego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez oferenta wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnienia/nie spełnienia – na podstawie analizy złożonych przez oferenta dokumentów. Z treści załączonych do oferty oferenta dokumentów powinno wynikać jednoznacznie, iż oferent ten warunek spełnia.

 • Wiedza i doświadczenie

—-

 • Potencjał techniczny

 • Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  

 • Dodatkowe warunki

  

 • Warunki zmiany umowy

  

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od oferenta

 1. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i lub osobowych w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości między oferentem a Zamawiającym
 2.  dokumenty potwierdzające akredytację IOB (potwierdzenie wpisu na listę Instytucji Otoczenia Biznesu akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju) lub zgłoszenie do akredytacji IOB (potwierdzenie wpływu do Ministerstwa Rozwoju)

Zamówienia uzupełniające

 Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi według następujących kryteriów punktacji:

cena- 100 pkt

 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia orz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 2. Cena dla przedmiotu zamówienia musi być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena na realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną.
 3. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według wzoru: Oa = Cmin/Ca x 100 pkt.

Oa – liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Oferentów

Ca -cena całkowita oferty nr „a’”

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferent to 100.

 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o powyższe kryteria.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych, równoważnych i cząstkowych
 4. Zamówienie wskazane w zapytaniu ofertowym będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą elektroniczną na adresy Oferentów biorących udział w postępowaniu oraz upubliczniona na stronie https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420
 6. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 180 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykluczenia Oferty nie mogą składać oferenci powiązani z Zamawiającym kapitałowo ani osobowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez oferenta wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez oferenta oświadczenia. Z treści załączonego do oferty oferenta oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełnienia przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż oferent ten warunek spełnia.

W przypadku złożenia oferty przez oferenta powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający

 

Dane adresowe Nazwa: LGM S.A.

Adres: ul. Plac na groblach 8/5, 31-101 Kraków
Numer telefonu: +48 664 781 629
NIP: 6762508970

Tytuł projektu Rowerowy system zarządzania energią z dynama. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Inne źródła finansowania —-